portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

LAATSTE 4 ARTIKELEN Grondboor & Hamer

cover
A.J. (Tom) van Loon. vol 67 (2013) nr. 3 p. 77-79

Sporen op en in de zeebodem

Op de achteromslag van G&H jrg. 67 (2013) nr. 1 stond – als “raadsel” – een foto van een laagvlak met structuren, waarover geologiestudenten zich tijdens een excursie naar Schotland het hoofd braken. In G&H jrg. 67 (2013) nr. 2 gaven we de oplossing: het betrof graafsporen van Zoophycos. Er bestaat uitgebreide literatuur over de fossiele sporen die dit waarschijnlijk worm-achtig organisme, vanaf het Cambrium tot in het heden, op zoek naar voedsel op zeebodem achterliet.

cover
onbekend. vol 67 (2013) nr. 3 p. 1-6

Mededelingen

Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer nr. 3-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nummer 4/5 kan vóór 19 aug 2013 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl

cover
onbekend. vol 67 (2013) nr. 3 p. 104-105

Ichno’s in ichno’s: een raadsel?

Aan de hand van de wormachtige Zoophycos heeft Tom van Loon (zie zijn artikel in dit nummer van G&H) uitgelegd wat “ichnofossielen” zijn: fossiele sporen die werden achtergelaten door dieren (of planten) die in een bepaalde geologische periode leefden. Het woord “sporen” kan daarbij heel letterlijk worden genomen: voetafdrukken (van dinosauriërs of mensen), kruipsporen (van krabben of kreeften), graafsporen (bv. verticale gangen van wormen), enzovoorts. Maar de term “sporen” omvat ook elk ander teken van de aanwezigheid van een vroeger organisme: boorgaten van mosselen in fossiel hout, versteende drollen van zoogdieren, of bouwsels van insecten uit vroeger tijden.

cover
Henk Kombrink. vol 67 (2013) nr. 3 p. 106-110

Het Carboon van Nederland

Het Carboon van Nederland en omliggende gebieden bestaat uit een successie van kalken en mariene kleien aan de basis, met daarboven een dik pakket van vooral delta- en rivierafzettingen. Ook al vindt er geen mijnbouw meer plaats in Nederland, het Carboon is nog steeds interessant vanwege het gas gegenereerd door de koollagen, de potentiële winning van warm water uit de kalken en wellicht het produceren van gas uit kleisteen.

Archief 'Grondboor & Hamer'Geavanceerd zoeken binnen 'Grondboor & Hamer'

LAATSTE 4 ARTIKELEN Staringia

Herman Akkerman. vol 11 (2012) nr. 1 p. 26-33

Zwerfstenen en verzamelaars

In het midden en oosten van Nederland wordt al heel lang zand afgegraven. Vroeger waren het de boeren en de dorpen die kleine zandgroeves hadden voor gemeenschappelijk gebruik. Toen echter aan het begin van de vorige eeuw duidelijk werd dat het schone witgele zand economische waarde had en er geld verdiend kon worden, werd de exploitatie al snel professioneel. Landeigenaren werden groevebezitters en men ging al snel over van hand- naar machinekracht. Grote hoeveelheden zand werden gebruikt bij wegenaanleg en huizenbouw en naast een aantal groeves werden kalkzandsteenfabrieken gebouwd. Door ruimtegebrek en strengere regelgeving konden de groeves niet uitbreiden en waar mogelijk ging men de diepte in. Het grondwater was geen belemmering meer: sleepbakken aan kabels en drijvende kranen met grote grijpers reikten tot ver onder de grondwaterspiegel en creëerden kunstmatige meren. Talloze zandgroeves zijn zo ontstaan in Twente, Salland en de Achterhoek. Ook in Oost-Brabant en Midden-Limburg vindt men vele zand- en grindputten. Nog later komen de drijvende zandzuigers, aangepaste scheepjes waarin grote pompen met een lange buis het zand van grote diepte opzuigen en via nog langere buizen naar de wal transporteren. Hier wordt het zand ontwaterd en gezeefd. Gebeurde dat vroeger met een eenvoudige hor, nu sorteert een ingenieus systeem van schudzeven het zand op korrelgrootte. Daarna wordt het door transportbanden op grote hopen op het bedrijfsterrein gestort, gescheiden van fijn naar grof met als afvalproduct een hoeveelheid grof grind en stenen.

Herman Akkerman & Adiël A. Klompmaker. vol 11 (2012) nr. 1 p. 66-73

Vroeg-Jura ammonieten van Winterswijk

De bodem van Nederland herbergt nog steeds veel geheimen, maar geeft ze soms ook als geologische verrassing prijs. In de Muschelkalkgroeve van Winterswijk werden in 1989 zwarte kleilagen waargenomen. Micropaleontologisch en palynologisch onderzoek wees destijds uit dat deze klei uit het vroegste Vroeg-Jura stamde92,191. De herkomst was aanvankelijk een raadsel; pas in 2004 werd vastgesteld dat het een opvulling betrof van het bovenste deel van een door ondergrondse erosie (= subrosie) ontstane instortingspijp221. Deze subrosiepijp is waarschijnlijk in het Neogeen of vroeg Kwartair ontstaan door het oplossen en uitlogen van evaporieten (steenzout, gips en anhydriet) aan de basis van het boven-Bontzandsteen. Nieuw onderzoek maakt het einde van het Eoceen waarschijnlijk als de periode van vorming van de pijp163. De ontstane holten in de ondergrond veroorzaakten instorting van omliggend en bovenliggend gesteente met deels materiaal uit jongere afzettingen. Deze instorting ging als pijp tot aan het aardoppervlak.

George L.L.M. Brouwers & Herman Akkerman. vol 11 (2012) nr. 1 p. 6-6

Voorwoord

Het bestuur van de Nederlandse Geologische Vereniging spreekt met genoegen haar waardering uit voor het enorme werk verricht door de leden van de Werkgroep Cephalopoden. Het idee om een publicatie ter hand te nemen waarin zichtbaar wordt gemaakt wat een groot aantal van haar leden in de loop der jaren op dit onderdeel met veel ambitie in en op onze bodem hebben gevonden verdient veel lof. In het begin van de negentiger jaren ontmoette ik in de koffiekamer van het toenmalige Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden dr. Cor Winkler Prins en dr. Philip (Flip) Hoedemaeker die mij adviseerden te specialiseren. De keuze viel niet op de specialiteit van Cor, brachiopoden, die moest je openzagen voor een goede determinatie, doch op ammonieten, het specialisme van Flip.

Herman Akkerman & Eric W.A. Mulder. vol 11 (2012) nr. 1 p. 184-187

Sepiida en Spirulida uit het Paleogeen van het Rutbekerveld

Het Rutbekerveld is een grote, door grondwater gevulde zandgroeve tussen Enschede en Haaksbergen. Een drijvend pompschip zuigt het zand op, waarna het via buizen naar de vaste wal wordt getransporteerd om te worden ontwaterd en gezeefd. Tot een diepte van ongeveer 10 meter is er sprake van dekzanden, die in de laatste fase van het Pleistoceen zijn afgezet tijdens de Weichsel ijstijd (Formatie van Twente). Daaronder ligt grindhoudend zand, ooit aangevoerd en afgezet door het rivierenstelsel van de Eridanos (Formatie van Enschede). Bij verzamelaars is de groeve voornamelijk bekend door vondsten van in dit grind aanwezige Ordovicische sponzen. Minder bekend is de aanwezigheid van fossielen uit het Paleogeen. Direct onder de dekzanden bevinden zich namelijk afzettingen van een zee die Nederland in deze periode bedekte. Deze gestuwde lagen uit het Eoceen en het Oligoceen liggen plaatselijk relatief dicht onder de oppervlakte11. Sporadisch worden fossielen uit dit marine milieu gevonden. Het zijn losse resten van tweekleppigen, gastropoden en de hier beschreven overblijfselen van inktvissen. Dat deze, niet in een matrix zittende, fragiele fossielen vaak grotendeels intact zijn, duidt erop dat ze niet of nauwelijks getransporteerd, verspoeld of opgewerkt zijn en dat er dus sprake is van “in situ” vondsten.

Archief 'Staringia'Geavanceerd zoeken binnen 'Staringia'