Tot de oudste vondsten, die getuigen van menselijk leven op aarde, behoren reeds werktuigen, vervaardigd uit vuursteen. De oudste voorwerpen van deze soort moeten omtrent 100.000 jaar geleden vervaardigd zijn en het feit, dat vuursteen het voornaamste bewerkingsmateriaal gebleven is tot enige honderden jaren voor onze jaartelling, bewijst afdoende de bruikbaarheid van deze steensoort. Het algemeen voorkomen ervan is een gelukkige omstandigheid. In de vuursteen echter zijn verschillen, die van het grootste belang zijn voor de methode van bewerking. Om hierin een inzicht te krijgen staat ons slechts één weg open, n.l., die van het experiment. Door vergelijking van de verkregen resultaten met praehistorisch materiaal, kunnen wij een betrouwbaar beeld krijgen van de methoden, in vóórhistorische tijden gevolgd. Uiteraard dienen wij bij onze proefnemingen uit te gaan van gereedschap en materiaal, dat onze voorouders ter beschikking heeft gestaan.