Nu de vacanties weer voor de deur staan en stellig vele leden het voornemen koesteren, in verschillende delen van het land mollusken te gaan verzamelen, zou ik het op prijs stellen nogmaals een beroep te mogen doen op hun medewerking bij mijn onderzoek naar de verspreiding van de Pisidium soorten in Nederland. Gedurende de acht jaren, dat ik mijn aandacht aan dit onderwerp wijd, hebben velen mij ruimschoots materiaal ter inzage toegezonden. Voor die zeer gewaardeerde hulp, moge ik hen hier mijn hartelijke dank betuigen. In mijn vindplaatsenkaartsysteem van het genus Pisidium zijn thans, naar ruwe schatting, meer dan 4000 monsters, omvattende vele tienduizenden exemplaren, ingeschreven. Toch is er op dit gebied nog veel te doen in ons land. Grote hoeveelheden materiaal zijn afkomstig van betrekkelijk dicht bijeen gelegen vindplaatsen, terwijl in vele delen van ons land nog nimmer een Pisidium is verzameld. Daarom zal ik trachten hieronder een overzicht te geven van de landstreken waar tot nu toe wel en waar nog niet verzameld werd. Hopelijk is dit een opwekking voor vele leden om in die onbekende gebieden naar Pisidiums uit te zien.