In het voorlaatste Corr. bl. is een opgave verschenen van de gebieden in Nederland, die wat het genus Pisidium betreft, niet of slechts weinig onderzocht zijn. Dit bracht mij op de gedachte een overeenkomstig overzicht van de in ons land bekende Pupillidae op te stellen, een groep waaraan ik reeds verscheidene jaren mijn bijzondere aandacht wijdt. Van verschillende leden ontving ik tot nu toe regelmatig uitvoerige gegevens over nieuwe vindplaatsen. Ongetwijfeld schuilen er echter in de verzamelingen en excursieverslagen van leden, met wie ik nog niet in nauw contact sta, gegevens die nog niet gepubliceerd zijn en die een aanvulling op het hieronder geschetste verspreidingsbeeld zouden geven. Dergelijke gegevens zijn mij zeer welkom. Voor inzage van materiaal, zo mogelijk vergezeld van nauwkeurige opgaven (behalve vindplaats en datum,b.v. ook coördinaten, aantal levend en dood verzamelde exemplaren, oecologische gegevens) houd ik mij steeds bijzonder aanbevolen. Echter ook mededeling van waarnemingen uit de reeds enigszins bekende gebieden worden op prijs gesteld.