Dit is een verbeterde uitgave van het in 1949 in de zg. Determineertabellenserie van de N.J.N. Hybicommissie verschenen geschrift over onze zoetwaterschelpen. De tekst, de afbeeldingen en de druk (rotaprint) zien er verzorgd uit. In de tabel zijn opgenomen de tot nu toe in Nederland waargenomen zoetwatermollusken, met uitzondering van de soorten die zonder een dure optische uitrusting niet bestudeerd kunnen worden (Pisidiums) en van twee, in de tabel niet met name genoemde „zeer zeldzame” en „moeilijk van enige algemenere soorten te onderscheiden” species. Met deze laatste omissie kan ik het niet eens zijn. Ten eerste omdat de oorzaak van „zeldzaamheid” vaak een verkeerde verzamelmethode is of een onbekendheid met de levensomstandigheden van het dier; ten tweede, omdat het verzwijgen van de ligging van – excuseer de cliché-uitdrukking – voetangels en klemmen het waarnemingsvermogen van de aankomende malacologen niet bepaald scherpt.