Limapontia depressa var. pellucida werd aan de Noordfriese kust van Duitsland verzameld in hetzelfde biotoop, waarvan deze soort met de variëteit van de kusten van Nederland, Engeland en FranKrijk gemeld is. Tot op heden was de noordelijkste vindplaats de Boschplaat op Terschelling; het vermoeden bestaat dat deze soort langs de gehele Waddenzee op daartoe geschikte plaatsen voorkomt.