Enige jaren geleden vestigde de toenmalige redacteur Kuiper in een artikel de aandacht op de functie van het CB; daarin wees hij er o.a. op, dat de amateur-malacoloog als het ware op een eiland leeft en met de vakliteratuur, vooral die uit de niet-malacologische tijdschriften, als regel geheel, of toch zeker voor een zeer groot deel, onbekend blijft. Hij betoogde, dat hier een taak lag voor de vakbioloog en dat het CB het aangewezen orgaan was om de aandacht te vestigen op belangrijke of interessante artikelen. Onlangs stuitte ik op genoemd artikel en ik besloot de rubriek LITERATUUR naast die betreffende BOEKBESPREKING een vaste plaats te geven in ons blad. Tot nu toe verschenen min of meer lrsse referaten over artikelen? vanaf dit nummer zullen deze bij elkaar in .een rubriek worden, geplaatst. Ditmaal wil ik Uw aandacht vragen voor publicaties van Bruun, Butot, Comfort, Hope MacPherson, Lange de Morretes, Loosjes, Rost en Soot Ryen, Overbodig 'er op te wijzen, dat bijdragen voor deze rubriek de redacteur altijd welkom zijn.