Zoals bekend, is de Nederlandse Malacologische Vereniging van plan om tijdens haar tiende lustrum in 1984 een Nederlandse naamlijst uit te geven, niet alleen van de land- en zoetwatermollusken maar ook van de mariene mollusken. Voor de mariene mollusken draagt de Heer H.P. Wagner zorg, de niet-mariene mollusken zijn mij ten deel gevallen. In deze naamlijst zijn dan ook alleen de landen zoetwatermollusken opgenomen, en wel die soorten die behoren tot de Nederlandse fauna. Als behorend tot de Nederlandse fauna beschouw ik, in navolging van Gittenberger, Backhuys & Ripken (1970:9), al die soorten, die zich in ons land gevestigd hebben en waarbij de kans redelijk groot is, dat ze zich zullen kunnen handhaven.