Zoals uit tekstfig. 103 blijkt kunnen in een rostrum een ventrale (buik-) zijde en dorsale (rug-) zijde worden onderscheiden. In de regel is de apicale punt centraal georiënteerd; in dergelijke vormen zal, als er al een alveolaire groeve is, deze ventraal te vinden zijn. Bij duidelijk niet-gecentraliseerde apicale punten, zal de alveolaire groeve zich aan de dorsale zijde bevinden. Op deze regel zijn soms uitzonderingen te verwachten met name als gevolg van pathologische, respektievelijk mechanische afwijkingen. Belemnieten met dorsale groeven zijn uit het Nederlandse materiaal (nog) niet bekend. Een ander aspect waarmee rekening gehouden moet worden, is het gegeven dat met name juveniele belemnieten vaak nog geen, of geen duidelijke, groeven ontwikkeld hebben, of dat de groeven als gevolg van verwering verdwenen zijn of secundair versterkt werden.