Op de lijst van invasieve exoten, vastgesteld door de Europese Unie (“Unielijst”), staan twee zoetwatervissoorten die in Nederland voorkomen. Het gaat om de blauwband (Pseudorasbora parva) en de zonnebaars (Lepomis gibbosus). De verspreiding van deze soorten in Nederland wordt door RAVON voor het ministerie van LNV in beeld gebracht.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. Kranenbarg. (2020). Stand van zaken monitoring verspreiding zonnebaars en blauwband. Kijk op Exoten, 9(2), 10–11.