Eerder hebben Chris van Orden en Natalia Paklina in het Vogeljaar hun impressies gegeven van opmerkelijke vogels rond het gehucht Shilovo in de provincie Kostroma, Rusland. Daar wonen zij op het territorium van het biologische station, deel van het A.N. Severtsov Instituut voor Ecologie en Evolutie. Ze wonen er in uiteenlopende seizoenen te midden van een ruim duizend hectare groot natuurweidegebied dat aan verandering onderhevig is. Daar omheen zijn tienduizenden hectares taiga. Eén van die eerder door ons beschreven soorten was de Kwartelkoning, die hier en daar in de beste delen van deze biotoop een maximale populatiedichtheid van vijftien broedvogels op honderd hectare bereikt. De Kwartelkoning proteert van een ouderwets landbouwproces. Grote delen zijn zelfs vrij van enige landbouwkundige ingreep. Zelfs diverse aardappelvelden worden niet meer gebruikt. Daar ontstaan dan de eerste jaren ruigtevelden die compleet ruderaal aandoen met Akkerdistel Cirsium arvense als meest algemene soort. De natuurweiden, zoals ze genoemd worden, zijn van een soortenrijkdom die in West-Europa waarschijnlijk nergens voorkomt.

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

C. van Orden, & N.V. Paklina. (2016). Kwartelkoningen Crex crex en Korhoenders Lyrurus tetrix samen broedend in een veranderend natuurheidegebied. Het Vogeljaar, 64(2), 70–75.