habitatrichtlijngebied, monitoring, kamsalamander, geelbuikvuurpad
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

G. Smit. (2005). Monitoren in Habitatrichtlijngebieden: de laatste stand van zaken. Meetnet Amfibieën Mededelingen, 9(1), 11–11.