De Polychaeta vormen een groep van vrijwel uitsluitend mariene wormen, gekenmerkt door een geleed lichaam met aan de meeste leden een tamelijk groot aantal borstels. Het is een soortenrijke groep; ze spelen een belangrijke rol in de ecologie en diversiteit van vooral zachte, maar ook harde zeebodems. In vergelijking met de kreeftachtigen en weekdieren, eveneens soortenrijke groepen in dezelfde biotoop, zijn borstelwormen minder goed onderzocht. In dit artikel wordt de zeerups Fimbriosthenelais minor nieuw voor ons land gemeld. Met name op stenige en schelprijke bodems zijn nog meer nieuwe borstelwormen voor ons land te verwachten.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.A. Faasse. (2014). Sigalionide zeerupsen in Nederland, met Fimbriosthenelais minor nieuw voor Nederland (Polychaeta: Sigalionidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 42, 71–74.