Op 12 oktober 2014 werd het zogenaamde Nagoya Protocol bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van kracht. Zoals het er naar uitziet wordt dit protocol, of liever de wetgeving waarmee het protocol wordt geïmplementeerd, iets om rekening mee te houden bij sommige entomologische verzamel- en onderzoekprojecten, en ook bij voorgenomen overdracht van sommige (delen van) entomologische collecties aan collectiebeherende instituten. In dit artikel wordt geprobeerd dat ‘sommige’ zo goed als dat momenteel mogelijk is te omlijnen, om zo de consequenties voor leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging van het ‘Nagoya’-complex van wetgeving aan te geven. Verder wordt het Nagoya Protocol geplaatst in het ruimere kader van nationale en internationale wetgeving rond toegang tot genetische bronnen en het delen van de opbrengsten uit het gebruik daarvan. Het wetgevingscomplex is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel onduidelijk. Daarom is het te overwegen om bij voorgenomen grote collectie-overdrachten gespecialiseerd advies in te winnen. Hetzelfde geldt voor verzamelexpedities waarin de gezochte specimens direct of in de toekomst het onderwerp kunnen zijn van toepassingsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek. Aan het slot van het artikel komen enkele informatiebronnen aan de orde.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb