In 1902 kondigde J.Th. Oudemans, onder meer in Entomologische Berichten, de verschijning aan van een naamlijst, van de hand van hemzelf en J.A. Snijder, van de Nederlandse macronachtvlinders. Het is interessant om deze naamlijst, die 770 soorten omvat, te bezien in het licht van de lijst die eraan voorafging (de ‘Bouwstoffen’, met 522 macro’s) en de huidige situatie, met 983 soorten. De lijst pretendeerde duidelijk niet een uitputtende checklist te zijn van de Nederlandse fauna. Ondanks dat de lijst niet compleet was, omvat hij 41 soorten die thans als uit Nederland verdwenen moeten worden beschouwd. Vier soorten verschenen in Nederland als nieuwkomers ná 1902; hun geschiedenis wordt kort besproken.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb