In de zomer van 2012 werd in de Millingerwaard een tweetal exemplaren van de loopkever Bembidion ruficolle aangetroffen, een soort die voordien niet bekend was uit Nederland. Deze zandminnende en oeverbewonende soort werd gevonden op een strandje langs een ontgronding. Er wordt een kort overzicht gegeven van het voorkomen van de soort elders in Europa. Het lijkt er op dat de soort zijn areaal in Europa aan het uitbreiden is en onze vondst past in het beeld dat geschetst wordt in de literatuur. Over de mogelijke oorzaken van de areaalsuitbreiding kan slechts gespeculeerd worden.