Enkele jaren geleden bleek bij een korte analyse van databestanden, dat daarin vrijwel geen waarnemingen van insecten uit de Noardlike Fryske Wâlden aanwezig waren. Toch is dit kleinschalige agrarische landschap, met vele houtwallen en andere landschapselementen, wellicht rijk aan insecten. Tijdens een onderzoek naar flora en fauna in het gebied in 2012, is onderzoek uitgevoerd aan verschillende soortgroepen, waaronder de nachtvlinders. Resultaten van dit nachtvlinderonderzoek, alsmede van een bredere reeks aan waarnemingen uit het gebied uit andere jaren, worden in dit artikel beschreven. In totaal werden 618 soorten nachtvlinders waargenomen. Een reeks van bijzondere of anderzijds interessante soorten wordt beknopt beschreven om een indruk te geven van de nachtvlinderfauna in de Noardlike Fryske Wâlden. Tevens wordt kort ingegaan op de categorieën van de voorlopige rode lijst nachtvlinders, waarin de waargenomen soorten ingedeeld zijn. Het gebied blijkt inderdaad rijk te zijn aan insecten, in dit geval nachtvlinders, terwijl de soortenlijst nog lang niet compleet zal zijn. Hiervoor zal nader onderzoek nodig zijn.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb