De knautiabij, Andrena hattorfiana (Fabricius), is geschikt als embleem voor een bedreigde biotoop. Groot en fraai gekleurd, goed herkenbaar en in zijn voortbestaan afhankelijk van beemdkroon, een opvallende en kenmerkende plant van bloemrijke graslanden. Sinds enkele jaren heeft de knautiabij een officieel plaatsje in het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV, als aandachtsoort voor het Zuid-Limburgse heuvelland. In 2007 zijn de populaties van de knautiabij in het heuvelland in kaart gebracht, met als uiteindelijke doel het opstellen van beheeradviezen voor bloemrijke schrale graslanden. De soort is in 44 kilometerhokken aangetroffen, tegenover 25 in de periode 1980-2006. Rekeninghoudend met de gerichte inventarisatie-inspanning wijzen deze resultaten echter op een achteruitgang met minstens 56%. Met behulp van gegevens over de grootte van populaties van knautiabij en beemdkroon, overige vegetatie en het gevoerde beheer zijn zowel algemene als gebiedsspecifieke adviezen opgesteld.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb