Mr. I.A. (Guus) Kaijadoe (1927-2007) was een verwoed nachtvlinderaar. Vanaf 1965 tot 2002 heeft hij onder andere geïnventariseerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zijn aandacht ging uit naar zowel macro- als micronachtvlinders. Hij heeft in de loop der jaren ruim 13.000 waarnemingen verricht. Eind 2008 verscheen postuum zijn levenswerk: De nachtvlinders van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hierin zijn al zijn waarnemingen verwerkt. Deze zijn ook ecologisch geanalyseerd. Het bleek dat gedurende de studieperiode het gemiddeld aantal aangetroffen soorten op geschikte avonden daalde van 50 naar 40 en het gemiddeld aantal individuen van 150 rond 1970 tot 100 aan het eind van de jaren 1980. Binnen ‘ecologische groepen’ van soorten met een voorkeur voor bepaalde vegetatietypen konden ook patronen ontdekt worden. Zo werden soorten van bossen en graslanden en cultuurvolgers minder algemeen. De soorten van duinbosschages en van natte vegetatietypen werden juist vaker waargenomen.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb