Hebben mieren bescherming nodig? Soorten kunnen het best worden beschermd door het biotoop waarin ze voorkomen goed te beheren. Behalve biotoopbeheer zal er aandacht besteed moeten worden aan het behoud van de meest kwetsbare en bedreigde soorten mieren (Rode-Lijstsoorten). Van deze soorten zullen gegevens beschikbaar moeten zijn over hun status en mate van bedreiging, op grond waarvan maatregelen kunnen worden genomen om hun overlevingskans te vergroten. Dergelijke gegevens werden wel vermeld in de Rode Lijst van de IUCN van 1983 (elf soorten), maar ontbreken in de Rode Lijst van 2006 (149 soorten). De toename van het aantal mierensoorten op de Rode Lijst is een gevolg van het feit dat mierenkenners die aan de lijst hebben gewerkt verschillende criteria hebben toegepast voor opname van een soort. De vraag is echter wie gegevens over de status van kwetsbare soorten gaat opslaan en interpreteren om een goede selectie te maken van Rode-Lijstsoorten nu de Social Insect Specialist Group van de Species Survival Commission van IUCN (tijdelijk?) is opgeheven. Voorlopig stelt men zich tevreden met de instelling van een ‘Ant Focal Point’, maar het is nog niet duidelijk hoe deze constructie in de praktijk zal werken. Verreweg de meeste soorten van de recente Rode Lijst leven als parasiet in nesten van andere soorten mieren. Dit roept de vraag op of deze soorten niet gemakkelijker te beschermen zouden zijn door hun gastheer te beschermen, of in ieder geval de habitat van de gastheer. Gastheren zijn immers makkelijker te traceren dan hun parasieten. Naast aandacht voor het behoud van Rode-Lijstsoorten zouden ook hoeksteensoorten (die een belangrijke rol in een ecosysteem vervullen) en paraplusoorten (die van belang zijn voor het behoud van andere soorten) beschermd moeten worden.