In agrarische landschappen is de diversiteit van planten en dieren vaak geconcentreerd in dynamische lineaire restelementen, zoals bermen en slootkanten. Veel plantensoorten zijn voor bestuiving afhankelijk van insecten. In ons onderzoek proberen wij de relatie tussen de plantengemeenschappen en hun bloembezoekers in dit type habitats te begrijpen. Het aantal plantensoorten op een plek blijkt samen te hangen met het type en gebruik van het omringende landschap. Een dergelijk verband is niet gevonden voor de totale insectendiversiteit, maar wel voor de solitaire bijen afzonderlijk. Het aantal insectensoorten op een plek is hoger naarmate het aantal plantensoorten en bloemen hoger is. Indirect wordt de insectendiversiteit dus wel beïnvloed door het landschap. Daarnaast blijken soortenrijkdom en talrijkheid van solitaire bijen groter te zijn op plekken waar tijdens het vliegseizoen helemaal niet wordt gemaaid of waar in de nabijheid plekken met bloemen ongemaaid blijven. Bescherming van bloembezoekende insecten (en dus van planten) in agrarische landschappen hangt dus samen met de landschapsdiversiteit en een adequaat beheer van bermen en slootkanten.