Plaagpopulaties zijn vaak kleiner in mengteelten dan in monocultures. Met mengteelten kan daarom worden geprobeerd plaagproblemen in agro-ecosystemen te verkleinen. Een grotere vegetatiediversiteit kan plaagorganismen onderdrukken doordat de waardplanten minder goed zichtbaar of van geringere kwaliteit zijn en doordat natuurlijke vijanden meer voedsel vinden. Helaas is de respons op mengteelten van zowel plaaginsecten als van hun natuurlijke vijanden vaak moeilijk te voorspellen en er is nog onvoldoende kennis om in concrete gevallen de plaagpopulatieverschillen tussen mengteelten en monocultures te verklaren. Een betrouwbaar ontwerp van mengteelten die plagen onderdrukken vereist daarom meer studie. In dit artikel laten we zien datrecent verworven kennis van het gedrag en de ecologie van plant-plaag-natuurlijke vijand interacties een nieuw beeld oplevert van het verschil tussen mono- en mengcultures.