In 2002 werden in De Kaaistoep nabij Tilburg de kadavers van een vos en een ree vanaf het allereerste tot het laatste stadium van ontbinding gevolgd. De kadavers werden zo min mogelijk gemanipuleerd om het natuurlijke proces niet te verstoren. De natuurlijke successie van kevers en in mindere mate van vliegen werd gevolgd. Ook is de aanwezigheid van andere insecten op het kadaver geregistreerd. Na beschrijving van de waarnemingen aan de kadavers worden de verzamelde gegevens gepresenteerd. In totaal zijn 86 soorten kevers met de hand verzameld, waarvan een, Philonthus spinipes Sharp, voor het eerst wordt gemeld in Nederland. De groei van larven van Oiceoptoma en Thanatophilus in de kadavers is gevolgd. Deze larven zijn gedurende zes tot tien weken aanwezig.


Additional Files
EB 64.jpg Cover Image , 921kb