Dagvlinderdichtheden op Nederlandse transecten van 1990-2001. In het Landelijk Meetnet Dagvlinders, dat is gestart in 1990, wordt momenteel op meer dan 300 plekken in Nederlands dagvlinders geteld, meestal door vrijwilligers.Wekelijks worden de vlinders geteld op een vast transect. De resultaten bieden de mogelijkheid om de gemiddelde vlinderdichtheid in verschillende begroeiingstypen te berekenen. De hoogste vlinderdichtheden worden gevonden op halfnatuurlijke graslanden. Heidevelden hebben meestal een karakteristieke vlinderfauna, waarbinnen een paar soorten in hoge dichtheden voorkomen. Bosvlinders worden meestal aangetroffen op paden en langs de randen. In de rest van het Nederlandse platteland zijn vlinders vrijwel geheel beperkt tot bermen. Stedelijk gebied wordt steeds belangrijker voor vlinders, maar de resultaten laten zien dat de dichtheid hier nog lager is dan in halfnatuurlijke graslanden en bossen.