De tropische angelloze bijen (Hymenoptera, Apidae, Meliponini) leven evenals de honingbij in permanente kolonies. In sommige gebieden komen tientallen soorten samen voor. Angelloze bijen zijn generalisten met betrekking tot de selectie van hun voedselbronnen en nestplaatsen, waardoor er grote nicheoverlap is tussen de soorten. Dat roept de vraag op hoe coëxistentie van deze nauw verwante soorten mogelijk is. In deze bijdrage laten we zien dat zowel nichedifferentiatie als competitie invloed hebben op de voedselbronnen die een soort gebruikt. Morfologie en speciaal foerageergedrag dragen bij aan nichedifferentiatie, terwijl agressie naar niet-nestgenoten, het als groep verdedigen van voedselbronnen en zelfs chemische wapens gebruikt worden in competitie tussen soorten.