Natuurbeheer en insecten. Het natuurbeheer in Nederland krijgt steeds meer oog voor de wat kleinere flora en fauna, al gaat nog steeds de meeste aandacht uit naar grotere plantensoorten en aaibare diersoorten. Kleine dieren zoals insecten, weekdieren en spinnen spelen veel minder vaak een rol. De laatste jaren verschenen veel publicaties over het mogelijk beheer van diverse insectensoorten en hun leefomgeving. Deze geopperde mogelijkheden vormden de aanleiding om eens na te gaan welk beheer in de praktijk wordt toegepast. Daartoe werd een vragenlijst verspreid onder verscheidene natuurbeherende instanties, onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschappen en provinciale landschappen. De enquête richtte zich op de vraag hoe rekening gehouden wordt met insecten. De respons was hoog: 46% van de verstuurde formulieren werdingevuld teruggezonden. Het bleek dat de meeste beheerders welwillend tegenover insectenbeheer staan. De meeste maatregelen blijken echter tamelijk algemeen. Diverse insectensoorten profiteren hiervan, maar andere vereisen specifieker en kleinschaliger beleid. Kleinschalig beleid hoeft niet duur te zijn en kan snel resultaat pleveren.