Verschuift de Lepidoptera fauna van Nederland naar het noorden ? Een van de verwachte gevolgen van de de globale klimaatsverandering is een min of meer noordwaartse verplaatsing van de flora en fauna. We hebben deze voorspelling getracht te toetsen aan de complete Microlepidoptera-fauna van Nederland. Na eliminatie van incidenteel voorkomende, problematische of extreem zeldzame soorten en dergelijke bestaat deze fauna uit 895 soorten. We baseerden ons op het aantal records per soort. We verdeelden het land in een noordelijk en een zuidelijk deel, en verdeelden de waarnemingen bovendien in vroege (voor 1980) en late. Na een standaardisatie, om het verschil in verzamelintensiteit te compenseren, leek er geen aanwijzing van een noordwaartse verplaatsing van de complete fauna te bestaan. Echter, wannneer de fauna wordt verdeeld in drie groepen (een voor de wijdverspreide soorten die in het hele land voorkomen, een voor de zuidelijke soorten en een voor de intermediaire soorten) bleek dat de wijdverspreide groep een duidelijke noordwaartse verplaatsing had doorgemaakt, dat de intermediaire soorten zich weinig hadden verplaatst, en de zuidelijke soorten in meerderheid hun areaalgrens zuidwaarts hadden teruggetrokken.We veronderstellen dat de zuidelijke soorten, die hier op of vlakbij de uiterste grens van hun verspreidingsgebied leven, genetisch tezeer verarmd zijn om het hoofd te kunnen bieden aan klimatologische en andere veranderingen van hun leefgebied.


Additional Files
EB 61.jpg Cover Image , 298kb