Boerenerven zijn ook voor vogels interessante ecologische eilanden in de agrarische cultuursteppe. Industrialisering van het agrarische bedrijf enerzijds en toenemende beplanting van de Noord-Hollandse ruimte anderzijds hebben ertoe geleid dat boerenerven hun eilandkarakter langzamerhand verliezen.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2004). De broedvogelbevolking rond de boerderijen van Noord-Holland. De betekenis van boerderijen en erfinrichting voor de vogelstand. Tussen Duin & Dijk, 3(5), 16–21.