In Laag Holland zijn vanwege het voorkomen van moerasvogels, bijzondere verlandingsvegetaties en Habitatrichtlijnsoorten als de noordse woelmuis, een aantal Natura 2000-gebieden aangewezen. Daar vinden we ook hoge dichtheden aan weidevogels. De vraag is of een optimaal weidevogelbeheer en de Natura 2000-doelstellingen elkaar niet in de weg zitten.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Hoogeboom, F. Visbeen, & K. Scharringa. (2012). Weidevogels in Natura 2000-gebieden van Laag Holland. Tussen Duin & Dijk, 11(4), 36–39.