Grote delen van de kustduinen worden tegenwoordig begraasd met allerlei soorten vee, vooral om vergrassing terug te dringen en zo de omstandigheden voor karakteristieke duinsoorten te verbeteren. Terugdringen van vergrassing en herstel van vegetaties lukt doorgaans goed. De resultaten voor de fauna zijn nogal wisselend en laten weinig algemeen geldende conclusies toe.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Slings. (2014). Begrazing, prunusbestrijding en broedvogels in de duinen van Boreel (NHD). Tussen Duin & Dijk, 13(2), 18–21.