Noord-Holland met zijn open landschap is van grote betekenis voor een aantal vogelsoorten. In het voorjaar vormen de waterrijke graslandgebieden een belangrijk broedgebied voor de grutto en andere soorten steltlopers en eenden. In het najaar en de winter verblijven er grote aantallen ganzen en smienten en veel andere soorten zoals kievit, goudplevier en wulp.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Redactie tD&D. (2020). Aandacht voor de smient. Tussen Duin & Dijk, 19(5), 3–4.
Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Sun, January 01 2023 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2020019005_cover.jpg Cover Image , 201kb