Over de precieze oorsprong van water op Aarde kunnen we slechts speculeren. De verdeling van water over de aardbol en vooral de dyamiek in de hydrosfeer, de uitwisselingen tussen hydrosfeer, atmosfeer en lithosfeer en de consequenties die dit alles heeft voor klimaat, erosie, sedimentatie, landschapsmorfologie en het leven op Aarde is een uiterst complexe materie. Het onderstaande artikel geeft daarom slechts een summiere, versimpelde samenvatting van enkele hoofdaspecten.