Boekjaar 2019 Voor het bestuur en de penningmeester is de jaarvergadering belangrijk, omdat daar décharge wordt verleend voor het gevoerde financiële beheer over het afgelopen jaar. De kascommissie doet onderzoek en brengt verslag uit van haar bevindingen. Ten- slotte geeft de ledenvergadering akkoord op het voorstel van het bestuur voor verde- ling van het resultaat.