De Grauwe klauwier geldt als een niet-alledaagse broedvogel binnen Fries grondgebied. De spaarzame broedterritoria van de soort bevinden zich hoofdzakelijk in de halfopen natuurterreinen in het zuidoosten van de provincie. Om het welvaren van de soort aldaar beter te begrijpen, volgde de auteur in 2017 het verloop van een broedpoging in het beekdal van het Koningsdiep. Het overzichtelijke broedbiotoop en het van nature opzichtige gedrag van klauwieren boden daarbij een uitgelezen kans om ook het foerageergedrag van de nestouders te bestuderen.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

W. Bil. (2021). Foerageergedrag en voedselkeuze van een paartje Grauwe klauwier (Lanius collurio) in het beekdal van het Koningsdiep. Twirre, 31(2), 3–8.