Kijken we anno 2021 naar de tweekleppige mollusken uit de voormalige kwelderslenken en gegraven wateren rond Harlingen, dan zien we dat de (post-zeedijkse) Europese zoetwaterfauna recentelijk in rap tempo is aangevuld met, en wellicht vervangen wordt door, een aantal ‘wereldsoorten’. Eén van de succesvolle nieuwkomers is de Brakwaterstrandschelp. Onderstaand meer over deze flexibele soort, met de komst waarvan de tweede ‘Antropocene’ faunawissel in dit gebied vrijwel voltooid is.