In 1995 zijn boormonsters verzameld bij grondwateronderzoek in Zeeuws-Vlaanderen. De auteur verkreeg monsters van diverse boringen en heeft van één boring de ostracoden bekeken. De onvolledige reeks boormonsters bleek uit het Holoceen en Eoceen te komen. De aandacht gaat uit naar de stratigrafische gegevens uit het veld en de definitieve digitale vastlegging in een databank. Het voorkomen van de ostracoden in de boormonsters is vastgelegd. De verschuivingen van de ostracodenfauna in het holocene pakket en in (een zeer klein deel van) het eocene pakket zijn gesignaleerd, maar de verklaring daarvan bleek problematisch. Verder is er kort gewezen op de relatie tussen de ostracoden in de bodem en die in het aanspoelsel op het Zeeuwse strand. De pre-holocene soorten spoelen hier aan, waarbij de afstand tot het herkomstgebied een rol speelt.

, , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Harry Raad. (2020). Ostracoden uit een boring te Philippine (Pompstation Braakman) 1995. Afzettingen, 41(4), 71–77.