Het Markerwadden gebied heeft in het Holoceen, de huidige warme klimaat periode die ca. 11.500 jaar geleden begon, vele gedaanteverwisselingen gekend. De kennis over de geologische ondergrond vormt de basis voor de reconstructie van de landschapsgeschiedenis van dit gebied. Aan de hand van de lokale landschapsreconstructie is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Dit model vormt de basis voor het te voeren archeologisch beleid met betrekking tot de te verstoren ondergrond in het plangebied van het Marker Wadden project. De geologische kennis is daarnaast van belang voor de winning van geschikt Pleistoceen zand, dat nodig is voor het creëren van de eilanden in het Markermeer. Het zand komt uit winputten gelegen in de directe omgeving. In dit artikel wordt de geologische ondergrond kort samengevat in tabelvorm en de laagopbouw wordt gevisualiseerd door middel van een geologisch profiel. De landschapsveranderingen, die hebben plaatsgevonden vanaf het begin van het Holoceen, worden in beeld gebracht aan de hand van regionale paleogeografische kaartbeelden.