In deel 1 van het artikel over het ( Jonger) dekzand in het Gooi (Koopman & Sevink, 2016) werd een overzicht gegeven van de verspreiding, geomorfologie, algemene lithologie en structuren van dit dekzand. Een belangrijke conclusie was, dat in het Jonger dekzand een verschil in korrelgrootteverdeling zichtbaar is, met iets grover zand op de stuwwal of smeltwatervlakte en iets fi jner zand op enige afstand hiervan, d.w.z. op de fl anken van het Gooi. Als mogelijke oorzaken werden genoemd a) opname in het door de wind getransporteerde zand van grof materiaal uit de ondergrond en b) selectieve depositie van grover zand op hogere, meer geëxposeerde delen van de stuwwal.