Weinig mensen in Nederland hebben er een idee van dat Nederland ooit getroffen is of getroffen zou kunnen worden door een tsunami. Zelfs deskundigen onder geologen of waterbouwkundig ingenieurs zouden kunnen denken dat we dat in ons land niet zouden kunnen meemaken. In krantenartikelen is vaker te lezen dat ingenieurs ervan overtuigd zijn dat onze dijken en de Deltawerken nog steeds zo goed zijn dat ze het gevaar van de zeespiegelstijging nog een fl inke poos kunnen tegenhouden. Het scenario van een tsunami die op Nederland af zou kunnen komen, wordt door veel ingenieurs in Nederland zelfs niet serieus genomen. Omdat de Atlantische Oceaan passieve continentranden heeft en er dus geen subductiezones zijn waar oceaankorst onder het continent zou kunnen schuiven, hetgeen dikwijls met zware aardbevingen gepaard gaat, kunnen ook geologen denken dat tsunami’s Noordwest-Europa niet gauw zullen optreden.