Op 26 januari dit jaar vond Hans van Essen tussen uitgezeefd grind op het terrein “de Domelaar” van baggerbedrijf Gebr. Van der Heiden bij Markelo een stukje zandsteen met houtresten en afdrukken van een rijtje zeepokken (Afb. 1). Er wordt daar zand en grind gewonnen uit diverse in de ondergrond aanwezige formaties. De diversiteit blijkt ook uit de samenstelling van het meegekomen grind, waarin gesteenten voorkomen die typerend zijn voor de stroomgebieden van Rijn en Maas, en van de rivier die ‘Eridanos’ is genoemd en materiaal uit noordoostelijke en oostelijke richting aanvoerde. Bovendien is er tijdens het Saalien achtergebleven morenemateriaal uit Scandinavië aanwezig. In Overijssel zijn zowel Rijnals Maasgesteenten door voorlopers van de Rijn aangevoerd. De samenstelling van het opgebaggerde grindgezelschap varieert van tijd tot tijd doordat zowel de plaats waar, als de diepte waarop gezogen wordt uiteen kan lopen.


Additional Files
Cover-75-3-4.pdf Cover Image , 678kb
Cover-75-3-4.png Cover Image , 4mb