De diorieten zijn in de Publicaties reeds meer ter sprake gekomen. Zo heeft V.d. Lijn in no. X een granodioriet en in no. XI een syenodioriet beschreven. Beide gesteentesoorten zijn, voor zover bekend, nog slechts zelden in ons land gevonden en vertonen enkele eigenaardigheden die in het thans te beschrijven exemplaar eveneens voorkomen. Het betreft hier een kwarts dioriet die reeds in 1951 op de Veluwe bij Wolfheze door schr. werd gevonden, maar door de eigenaardige kleur en structuur niet dadelijk werd herkend. Uit microscopisch onderzoek van een slijpplaatje blijkt nu, dat we hier te maken hebben met een betrekkelijk fijnkorrelige kwarts dioriet, die een zwakke maar niettemin duidelijk waarneembare paralleltextuur vertoont. Op het eerste gezicht denkt men dan ook meer aan graniet of gneis, dan aan dioriet.