Langs de Zwemmer, het afwateringskanaal van het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen, lagen vroeger tal van leembulten, welke, bij de verbreding en verdieping van het oude kanaal, daar waren opgeworpen. Thans zijn ze bijna alle door afgraving verdwenen. Dankzij die afgraving hebben ze hun zwerfstenenschat geleidelijk prijsgegeven en menige mooie vondst heeft een plaats gekregen in de verzameling van Schr. dezes. Een tweetal zwerfstenen uit dit gebied meent ondergetekende om hun zeldzaamheid ter kennis te moeten brengen van de leden der Nederl. Geol. Vereniging, nl. Tosterup-conglomeraat en Jarn-gneis.