Alvorens nader in te gaan op bovenstaande titel, komt het mij wenselijk voor in het kort iets mede te delen over de Miocene lagen in Oost Nederland. Afzettingen uit het Mioceen komen onder bijna geheel Nederland voor. Ze zijn, waar het de Midden Miocene mariene afzettingen betreft, gevormd in een ondiepe zee, die zich uitstrekte van N.W. Duitsland over het grootste deel van Nederland en het noordelijke deel van België (om ons tot onze nabuurlanden te beperken). Alleen een smalle strook in het uiterste oosten van Overijsel en Gelderland, alsmede in de zuidelijke helft van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt het niet aangetroffen. Aan de randen van dit zeebekken liggen de afzettingen, die in Oost-Nederland in hoofdzaak bestaan uit glauconiet- en gliramerhoudende kleiige zanden en zandige kleien, vaak op zó geringe diepte, dat ze in natuurlijke en kunstmatige ontsluitingen kunnen worden bestudeerd. Dit is onder meer in Twente en de Gelderse Achterhoek het geval.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H.C.J. Bosch. (1957). Over een vindplaats van Midden Miocene fossielen. Grondboor & Hamer, 11(3), 55–61.