Het behoeft voor de lezers van Grondboor en Hamer niet te worden toegelicht, dat wij Nederlanders ons heden ten dage steeds meer kunnen verheugen over het feit, dat de wijze, waarop hier te lande de geologische wetenschappen worden onderwezen, bestudeerd en beoefend, indrukwekkend is. Het feit, dat deze opbloei eerst van de laatste decennia dateert, mag minder bekend zijn, het is daarom niet minder waar. Wil men enige data in deze ontwikkelingsgang, dan kan genoemd worden de uitbreiding van het onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft met name die van de mijnbouwkundige afdeling. Het hoge geologisch-mijnbouwkundig onderwijs nam daardoor vrijwel onmiddellijk hogere vlucht. Dit was het geval in het begin der twintigste eeuw.