De Groninger hoogleraar van Calker verzamelde ruim 20 jaren zwerfstenen in en rondom Groningen en trof daarbij in totaal slechts 2 rhombenporfieren aan. Gezien dit wel zeer geringe aandeel in de samenstelling van het zwerfsteengezelschap, beschouwde van Calker deze zwerfstenen als onderweg opgenomen materiaal en wees hij de gedachte aan een gletscherstroom, regelrecht van uit Zuid-Noorwegen naar ons land, van de hand. (l) Bij deze mening sloot Kruizinga zich in zijn proefschrift aan. Hij schreef destijds: (8, blz. 30) "Uit het feit, dat het landijs, dat uit de Oostzee kwam, Bal-tische zwerfstenen in het Zuiden van Noorwegen achtergelaten heeft en uit de wijze van voorkomen van zwerfstenen uit beide streken in Nederland en Engeland, volgt, zoals reeds voldoende door Milthers is aangetoond, dat ons uit Zuid-Noorwegen en West-Zwedert geen zwerfstenen direct door het landijs gebracht kunnen zijn." (Zie ook blz. 222 - 226 en 23^ - 235).