Het Hauterive van Losser blijkt een grotere overeenkomst te vertonen met het Hauterive van Bentheim dan aanvankelijk werd aangenomen. Ten westen van deze plaats komen Noricumkleilagen voor, die geheel identiek zijn aan die van Bentheim, alleen de plaatselijk bij Bentheim (Leberich) voorkomende bankjes dichte kalksteen zijn bij Losser onbekend. Het wat oudere Noricumconglomeraat is op meerdere plaatsen aangetroffen onder de grondmorene op diepten van 5 - 1 1 meter. Ook de daaronder liggende Noricumzandsteen komt over een groot terrein voor. De in de literatuur vaak genoemde Senckenbergi kleisteen werd niet gevonden, wel de wat oudere Bovenvalendis kleilagen. Toch werden ook overeenkomsten gevonden met de afzettingen van de Alstätter Bucht, in het centrum van deze inham werden vergelijkbare kleiige B. Hauterive afzettingen gevonden, die echter aan de bekkenranden geheel ontbreken. De Wellarzandsteen als aequivalent van de Losserse zandsteen is bekend als een kustafzetting met een ander karakter. De Noricumklei is vrijwel gelijk ontwikkeld. Noricum zandsteen is in de A. B. niet aanwezig. Ten zuiden van Losser is een overgang merkbaar van de Losserse zandsteen naar de meer ijzerhoudende lagen bij Gronau.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H. Römer. (1970). Noricumklei- en zandsteen (O. Hauterive) ten westen van Losser. Grondboor & Hamer, 24(4), 116–122.