Een fysiografische bodemkartering van het rivierkleigebied van de Neder-Betuwe bracht een ingewikkelde geologisch-sedimentologische structuur aan het licht. De samenstellende elementen: oeverwallen en oeverwaluitstulpingen, kommen, meandergordels, dichtgeslibde rivierlopen, overloopgeulen en bijbehorende afzettingen worden in dit artikel systematisch besproken en zoveel mogelijk in hun onderlinge verband geplaatst.