Bij het afdammen van zeearmen zowel in ZW Nederland als in het NO, zijn op de permanent droogvallende platen, die vroeger bij hoogwater met zeewater overstroomden, grote veranderingen opgetreden. Op de zandige delen leidde dit tot uitgebreide mosvegetaties die soms hektaren bedekken. Het artikel van Joenje en During beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van dergelijke vegetaties in de voormalige Lauwerszee. Het is vooral interessant omdat er uitvoerig ingegaan wordt op verschillende levensvormen bij de mossen, en de betekenis daarvan voor de verspreiding.