Op 18 en 19 september 1982 werd de bryologische najaarsexcursie naar Friesland gehouden met als standplaats Grouw. Een groot deel van de tijdens het weekend bezochte terreinen zijn min of meer gelegen op de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen. De drie van het Drents plateau afkomstige riviertjes op Fries grondgebied, de Boorne, de Linde en de Tjonger, hebben in hun benedenloop op deze overgang uitgestrekte moerassen gevormd, die ten dele nog steeds aanwezig zijn. De bekendste voorbeelden de ‘Oude Venen’ en de ‘Lindevallei’, zijn beide bezocht. ‘De Leyen’, waarvan de oeverlanden bezocht zijn, is een door vervening ontstane plas ten noorden van Drachten. In de middenloop van het stroomdal van de Boorne zijn nabij Beetsterzwaag o.a. blauwgraslanden en heideterreinen bezocht. Het eindresultaat van het weekend is een behoorlijk lange lijst soorten, echter zonder duidelijke uitschieters.