De concentratie SO2 in de lucht is reeds een aantal jaren dalende (Anon. 1983a, b), wat in fig. 1 duidelijk tot uiting komt. Dit gegeven leidde bij het RIN (Rijksinstituut voor Natuurbeheer) tot de onderzoeksvraag of de oorspronkelijke korstmos-flora zich aan het herstellen was. Het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg – kaartbladen 30 en 37 – leek zeer geschikt, aangezien dit in Nederland het zwaarstbelaste gebied is (De Wit 1976, Fransen 1984) en in 1973 als vervolg op de WHEN-kartering ook al intensief onderzocht was (Brand 1976). Het in 1984 uitgevoerde onderzoek moet uitwijzen hoe de stand van zaken is en welke veranderingen in de afgelopen 10 jaar zijn opgetreden. Uit de schaarse literatuur over herkolonisatie door lichenen bij dalende SO2-concentraties (Hendersson & Seaward 1979, Seaward 1979, Showman 1981) was gebleken dat 10 jaar een redelijke termijn is om een eventuele keer ten goede aan te tonen. Het onderzoek is gestart in april 1984 en wordt begeleid door het RIN (Han van Dobben) en de vakgroep Milieubiologie in Leiden.